«حفظ حریم خصوصی»

این مجموعه متعهد است که حریم شخصی مراجعین خود به وبسایت مجموعه دانشجویان ایرانی به نشانی www.iranian-students.com را حفظ نماید. حریم خصوصی و حفظ اطلاعات شخصی شما برای ما اهمیت دارد بدین منظور خود را ملزم به حفاظت داده‌ها می‌دانیم.

مشاهده صفحات وبسایت ما نیازمند دادن اطلاعات از سوی کاربران نمی‌باشد، اما برخی موارد ازجمله ارائه خدمات به‌صورت الكترونیكی  و غیرحضوری مستلزم دریافت اطلاعات شخصی شما بوده و پس از تحلیل اطلاعات این خدمات به شما ارائه می‌گردداین مجموعه در تمامی این موارد متعهد به حفظ اطلاعات شما می‌باشد و به‌هیچ‌وجه اطلاعات فردی و شخصی کاربران خود را افشا نمی‌کند.

ما در قبال اقدامات مجرمانه و یا حوادث و رویدادهای غیرمترقبه یا اتفاقاتی که منتسب یا ناشی از اقدامات ما نباشد، مسئولیت و تعهدی نخواهیم داشت.

ما حفظ امنیت اطلاعات شما را امری بسیار جدی و مهم می‌دانیم و در وبسایت  خود از سیاست‌های امنیتی و فناوری‌هایی استفاده می‌کنیم که برای محافظت از اطلاعات شخصی  طراحی ‌شده‌اند. همچنین از روش‌ها و دستورالعمل‌های امنیتی سختی که قوانین حفظ حریم خصوصی کاربران به آن‌ها نیاز دارد، پیروی می‌کنیم. این روش‌های محافظتی ذخیره‌سازی، استفاده و انتشار همه اطلاعات شما را در برمی‌گیرد و از دسترسی و استفاده غیرمجاز از این اطلاعات جلوگیری می‌کند.