در اینجا سعی کردیم , تمامی نمونه سوالات آزمون های ورودی کالج  آلمان و ددلاین ها برای اپلای  را در اختیار شما عزیزان قرار بدهیم.
شما میتوانید از گزینه زیر برای خرید تمام نمونه سوالات کالج ها در آلمان اقدام کنید

نمونه سوالات آزمون ورودی کالج ها

خواهشمندم مارا در به روز رسانی و یا به اشتراک گذاری تجربیات شخصی خودتان در آزمون های ورودی کالج ها یاری کنید تا بتوانیم مجموعه خوبی از نمونه سوالات و یا نوع و سطح آزمون ها داشته باشیم

برای اطلاعات بیشتر هر کالج روی عکس کلیک کنید

Studienkolleg Greifswald

Kurs : T, M, G, S

Deutschkenntnisse :  B1

 Type : staatlich

Bewerbungsfristen

Wintersemester: 15.06

Sommersemester: 15.11

Studienkolleg Greifswald

Studienkolleg TU Berlin

Kurs : T, W, M

Deutschkenntnisse : B2

Type : staatlich

Bewerbungsfristen

Wintersemester: 30.06

Sommersemester: 30.11

Studienkolleg TU Berlin

Studienkolleg München

Kurs : T, W, M, G

Deutschkenntnisse : B2

Type : staatlich

Bewerbungsfristen

Wintersemester: 15.07

Sommersemester: 15.01

Studienkolleg München

Studienkolleg FU Berlin

Kurs : T, W, M , G , S

Deutschkenntnisse : B2

Type : staatlich

Bewerbungsfristen

Wintersemester: 15.07

(برای دانشگاه Charite)

Studienkolleg FU Berlin

Studienkolleg Leipzig

Kurs : T, W, M

Deutschkenntnisse : B2

Type : staatlich

Bewerbungsfristen

Wintersemester: 15.07

Sommersemester: 15.01

Studienkolleg Leipzig

Studienkolleg Mettingen

Kurs : T, W, M , G

Deutschkenntnisse : B2

Type : staatlich

Bewerbungsfristen

Wintersemester: 14.06

Sommersemester: 16.11

Studienkolleg Mettingen

Studienkolleg Mittelhessen

Kurs : T, W, M , G

Deutschkenntnisse : B2

Type : staatlich

Bewerbungsfristen

Wintersemester: 15.04

Sommersemester: 15.10

Studienkolleg Mittelhessen Marburg

Studienkolleg Mainz

Kurs : T, W, M , G , S

Deutschkenntnisse : B2

Type : staatlich

Bewerbungsfristen

Wintersemester: 15.05

Sommersemester: 15.11

آزمون ورودی برای M کورس بیولوژی هم دارد

Studienkolleg Mainz

Studienkolleg Nordhausen

Kurs : T, W, M , G , S

Deutschkenntnisse : B1

Type : staatlich

Bewerbungsfristen

Wintersemester: 31.05

Sommersemester: 30.11

Studienkolleg Nordhausen

Studienkolleg Halle

Kurs : T, W, M , G , S

Deutschkenntnisse : B1

Type : staatlich

Bewerbungsfristen

Wintersemester: 30.06

Sommersemester: 15.01

دقت کنید هاله کالج خصوصی هم دارد

Studienkolleg Halle

Studienkolleg Heidelberg

Kurs : T, W, M , G , S

Deutschkenntnisse : B2

Type : staatlich

Bewerbungsfristen

Wintersemester: 15.07

Sommersemester: 15.01

Studienkolleg Heidelberg

Studienkolleg Frankfurt

Kurs : T, W, M , G

Deutschkenntnisse : B1

Type : staatlich

Bewerbungsfristen

Wintersemester: 01.05

Sommersemester: 15.11

Studienkolleg Frankfurt

Studienkolleg Bochum

Kurs : T

Deutschkenntnisse : B1

Type : staatlich

Bewerbungsfristen

Wintersemester: 15.05

Sommersemester: 15.10

Studienkolleg Bochum

Studienkolleg Hamburg

Kurs : T, W, M , G , S

Deutschkenntnisse : B2

Type : staatlich

Bewerbungsfristen

Wintersemester: 31.03

Sommersemester: 30.09

Studienkolleg Hamburg

Studienkolleg Hannover

Kurs : T, W, M , G , S

Deutschkenntnisse : B2

Type : staatlich

Bewerbungsfristen

Wintersemester: 15.04

Sommersemester: 15.10

Studienkolleg Hannover

Studienkolleg Kassel

Kurs : T , W

Deutschkenntnisse : B1

Type : staatlich

Bewerbungsfristen

Wintersemester: 30.04

ترم تابستانه امکان اپلای نیست

Studienkolleg Kassel

Studienkolleg Anhalt / Köthen

Kurs : T, W, G

Deutschkenntnisse : B1 (Befriedigend)

Type : staatlich

Bewerbungsfristen

Wintersemester: 15.06

Sommersemester: 15.11

Studienkolleg Anhalt

Studienkolleg FH Kiel

Kurs : TI , WW , SW

Deutschkenntnisse : B1

Type : staatlich

Bewerbungsfristen

Wintersemester: 15.04

Sommersemester: 30.09

Studienkolleg FH Kiel

Studienkolleg Coburg

Kurs : TI , WW , SW

Deutschkenntnisse : B1 & B2

Type : staatlich

Bewerbungsfristen

Wintersemester: 30.06

Sommersemester: 27.12

گواهی شرکت در B2 الزامیست

Studienkolleg Coburg

Studienkolleg Darmstadt

Kurs : T, G

Deutschkenntnisse : B1

Type : staatlich

Bewerbungsfristen

Wintersemester: 15.04

Sommersemester: 15.10

Studienkolleg Darmstadt