در اینجا سعی کردیم , تمامی نمونه سوالات آزمون های ورودی کالج  آلمان و ددلاین ها برای اپلای  را در اختیار شما عزیزان قرار بدهیم.

خواهشمندم مارا در به روز رسانی و یا به اشتراک گذاری تجربیات شخصی خودتان در آزمون های ورودی کالج ها یاری کنید تا بتوانیم مجموعه خوبی از نمونه سوالات و یا نوع و سطح آزمون ها داشته باشیم

برای اطلاعات بیشتر هر کالج روی عکس کلیک کنید

Studienkolleg Greifswald

Kurs : T, M, G, S

Deutschkenntnisse :  B1

 Type : staatlich

Bewerbungsfristen

Wintersemester: 15.06

Sommersemester: 15.11

Studienkolleg Greifswald

Studienkolleg TU Berlin

Kurs : T, W, M

Deutschkenntnisse : B2

Type : staatlich

Bewerbungsfristen

Wintersemester: 30.06

Sommersemester: 30.11

Studienkolleg TU Berlin

Studienkolleg München

Kurs : T, W, M, G

Deutschkenntnisse : B2

Type : staatlich

Bewerbungsfristen

Wintersemester: 15.07

Sommersemester: 15.01

Studienkolleg München

Studienkolleg FU Berlin

Kurs : T, W, M , G , S

Deutschkenntnisse : B2

Type : staatlich

Bewerbungsfristen

Wintersemester: 15.07

(برای دانشگاه Charite)

Studienkolleg FU Berlin

Studienkolleg Leipzig

Kurs : T, W, M

Deutschkenntnisse : B2

Type : staatlich

Bewerbungsfristen

Wintersemester: 15.07

Sommersemester: 15.01

Studienkolleg Leipzig

Studienkolleg Mettingen

Kurs : T, W, M , G

Deutschkenntnisse : B2

Type : staatlich

Bewerbungsfristen

Wintersemester: 14.06

Sommersemester: 16.11

Studienkolleg Mettingen

Studienkolleg Mittelhessen

Kurs : T, W, M , G

Deutschkenntnisse : B1

Type : staatlich

Bewerbungsfristen

Wintersemester: 30.06

Sommersemester: 30.11

Studienkolleg Mittelhessen Marburg

Studienkolleg Mainz

Kurs : T, W, M , G , S

Deutschkenntnisse : B2

Type : staatlich

Bewerbungsfristen

Wintersemester: 15.05

Sommersemester: 15.11

آزمون ورودی برای M کورس بیولوژی هم دارد

Studienkolleg Mainz

Studienkolleg Nordhausen

Kurs : T, W, M , G , S

Deutschkenntnisse : B1

Type : staatlich

Bewerbungsfristen

Wintersemester: 31.05

Sommersemester: 30.11

Studienkolleg Nordhausen

Deutsch        Mathematik             

Studienkolleg Halle

Kurs : T, W, M , G , S

Deutschkenntnisse : B1

Type : staatlich

Bewerbungsfristen

Wintersemester: 30.06

Sommersemester: 15.01

دقت کنید هاله کالج خصوصی هم دارد

Studienkolleg Halle

    Deutsch            Mathematik

Naturwissenschaft 

Studienkolleg Heidelberg

Kurs : T, W, M , G , S

Deutschkenntnisse : B2

Type : staatlich

Bewerbungsfristen

Wintersemester: 15.07

Sommersemester: 15.01

Studienkolleg Heidelberg

Studienkolleg Frankfurt

Kurs : T, W, M , G

Deutschkenntnisse : B1

Type : staatlich

Bewerbungsfristen

Wintersemester: 01.05

Sommersemester: 15.11

Studienkolleg Frankfurt

Studienkolleg Bochum

Kurs : T

Deutschkenntnisse : B1

Type : staatlich

Bewerbungsfristen

Wintersemester: 15.05

Sommersemester: 15.10

Studienkolleg Bochum

Deutsch        Mathematik

Studienkolleg Hamburg

Kurs : T, W, M , G , S

Deutschkenntnisse : B2

Type : staatlich

Bewerbungsfristen

Wintersemester: 31.03

Sommersemester: 30.09

Studienkolleg Hamburg

Studienkolleg Hannover

Kurs : T, W, M , G , S

Deutschkenntnisse : B1

Type : staatlich

Bewerbungsfristen

Wintersemester: 30.04

Sommersemester: 31.10 /15.01

Studienkolleg Hannover

Studienkolleg Kassel

Kurs : T , W

Deutschkenntnisse : B1

Type : staatlich

Bewerbungsfristen

Wintersemester: 30.04

ترم تابستانه امکان اپلای نیست

Studienkolleg Kassel

Studienkolleg Anhalt / Köthen

Kurs : T, W, G

Deutschkenntnisse : B1 (Befriedigend)

Type : staatlich

Bewerbungsfristen

Wintersemester: 15.06

Sommersemester: 15.11

Studienkolleg Anhalt

ِDeutsch        Mathematik

Studienkolleg FH Kiel

Kurs : TI , WW , SW

Deutschkenntnisse : B1

Type : staatlich

Bewerbungsfristen

Wintersemester: 15.04

Sommersemester: 30.09

Studienkolleg FH Kiel

Studienkolleg Coburg

Kurs : TI , WW , SW

Deutschkenntnisse : B1 & B2

Type : staatlich

Bewerbungsfristen

Wintersemester: 30.06

Sommersemester: 27.12

گواهی شرکت در B2 الزامیست

Studienkolleg Coburg

Studienkolleg Darmstadt

Kurs : T, G

Deutschkenntnisse : B1

Type : staatlich

Bewerbungsfristen

Wintersemester: 15.04

Sommersemester: 15.10

Studienkolleg Darmstadt

Deutsch        Mathematik